Updates

Op deze pagina houden wij de doorontwikkeling van de functionaliteit van Praktijkbeoordelen bij. Praktijkbeoordelen blijft op basis van de feedback van de gebruikers verbeterd worden.


Voortgang Praktijkbeoordelen.nl april 2018

1. Nooit-soms-vaak-altijd
De beoordelingen nooit-soms-vaak-altijd, worden door de praktijkopleiders als onduidelijk en verwarrend ervaren. Waarom wordt er niet gekozen voor onvoldoende – voldoende – goed?

Destijds is een bewuste keuze gemaakt voor een methodiek die is afgestemd op het ontwikkelen van de student. Gebruikers –in met name de toeristische en brood en banket sectoren- geven aan dat de gehanteerde terminologie nooit, soms, vaak en altijd verwarrend werkt.

Naar aanleiding van de ontvangen signalen worden de termen met ingang van cohort 18-19 aangepast. Er is niet voor gekozen om dit met terugwerkende kracht te doen, omdat dit verwarrend werk voor de huidige gebruikers.

Beoordeling
Nooit
Deze activiteit heeft de student nog helemaal niet uitgevoerd.
n.v.t als “oordeel” is niet mogelijk. Een leerbedrijf heeft immers bij de erkenning aangegeven wat binnen het leerbedrijf uitgevoerd kan worden.
Oefenen
De student voert de activiteit nog niet vlot en zelfstandig uit.
gezien het om ontwikkelingsgericht gaat heeft het niet de voorkeur om te spreken over “onvoldoende”; daarom gekozen voor oefenen.
Voldoende
Deze activiteit of dit werkproces heeft de student al regelmatig op de juiste wijze zelfstandig uitgevoerd.
Goed
Steeds als deze activiteit of dit werkproces voorkomt, voert de student dit op de juiste wijze zelfstandig uit.


Mocht om één of andere oorzaak toch niet alle werkprocessen volledig uitvoerbaar zijn binnen een praktijkomgeving, dan moeten de praktijkopleider en BPV-begeleider daarover samen aanvullende afspraken maken.

2. Toekennen Basis-Gevorderd oordeel
Het is niet bij alle leerbedrijven mogelijk om alle werkprocessen uitvoerig uit te voeren. Leerbedrijven willen daarom niet “vaak of altijd” aanvinken. Dat betekent in de praktijk dat een stagiair die heel goed functioneert niet op gevorderd kan komen, omdat er nog een aantal werkprocessen op “soms” staan. De wens is om praktijkbeoordelen zo in te richten dat per werkproces een aantal criteria op “soms” mogen staan.

Bij het ontwikkelen van een student gaat het erom dat deze alle handelingen/vaardigheden van een werkproces kan aanleren. Bij ontwikkelingsgericht moet het geen examentraining worden met de focus op een aantal essentiële criteria.

3. Vanaf 18-19 is onderstaande van toepassing
Als 80% van de beroepsactiviteiten van een werkproces op voldoende of goed zijn gemeten, wordt dit automatisch op het verslag (de menukaart) verwerkt als niveau: Basis.

Als alle beroepsactiviteiten van een werkproces met voldoende of goed zijn beoordeeld, verschijnt de vraag “kan de student alle activiteiten in samenhang uitvoeren”. Als de praktijkopleider die met JA beantwoordt zal het werkproces automatisch met gevorderd worden beoordeeld. Geadviseerd wordt om dit in overleg met student en BPV-begeleider te doen. Het staat immers gelijk aan een voldoende voor de BPV geven (=diploma eis).

Maak bij een score gevorderd altijd een aantekening voor de motivatie. Bij gevorderd moet de student het gehele werkproces zelfstandig kunnen uitvoeren. Als er bepaalde zaken niet in het leerbedrijf kunnen worden gehaald:

 • kan de student deze zich eigen maken op school
 • kan de student deze zich eigen maken in een andere stage

Het leerbedrijf is in de meeste gevallen voor alle werkprocessen erkend. 

4. Refactoring
Om Praktijkbeoordelen.nl ook 'werkbaar' te houden voor de toekomst, wordt in de komende periode een refactoring doorgevoerd. Dit is een periode van groot onderhoud. Gedurende deze periode worden geen grote nieuwe aanpassingen doorgevoerd. 

5. Ontwikkelagenda
Voor het najaar 2018 wordt er een ontwikkelagenda opgesteld.

De volgende punten staan op de ontwikkelagenda voor de periode 18-19.

 • Opleveren van rapportages. Denk hierbij aan oa.:
  • Rapportage voortgangsoverzicht ontwikkelingsgericht van groep studenten;
  • Overzicht van student, leerbedrijf, praktijkopleider en e-mail adressen;
  • Rapportage van examenlocaties in een bepaalde kwalificerende periode;
  • Rapportage van examenresultaten in een bepaalde periode;
  • Daar waar mogelijk opgeleverd in een Excel bestand.
 • Verhogen gebruiksgemak. Denk hierbij aan oa:
  • Overzicht groepen ontwikkelingsgericht en kwalificerend scheiden;
  • Eén groep aanmaken en dan mogelijkheid om BPV-begeleider overzicht te geven van aan hem/haar gekoppelde studenten (niet meer verplaatsen van student van groep a naar b);
  • Beschikbaar blijven van eerdere verslagen per periode;
  • Knop vastleggen niet na elk werkproces, maar aan het einde van de te beoordelen werkprocessen;
  • Uitwerkingen opdrachten in word kunnen maken in Praktijkbeoordelen.nl;
  • Toevoegen aantekeningen mogelijkheid voor BPV-begeleider;
  • Omschrijving voor examenlocatie aanpassen;
  • Aanleveren bewijsmateriaal door student voor een examen voor, tijdens en na het examen;
  • Splitsen van beoordeling van een beoordelingsmix, dus bv. los observatie kunnen beoordelen en los bewijs;
  • Daar waar van toepassing op alfabet of sorteer baar maken van gegevens;
  • Als iets wordt vergeten in te vullen dit kenbaar maken met een kleurtje of dergelijke. 


6. Examenopdrachten in Praktijkbeoordelen.nl
De gebruikers hebben getekend voor geheimhouding van examenopdrachten. Deze kunnen niet zomaar gepubliceerd worden in Praktijkbeoordelen.nl. Dit punt wordt ingebracht in de deelnemersraad om hierover een standpunt in te nemen.

7. Bijeenkomsten gebruikers
Op 25 mei van 10.00 uur tot 15.00 uur Werksessie voor alle gebruikers van Praktijkbeoordelen.nl van Examenwerk. Locatie is Examenservices te Nieuwegein. Op 15 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur Werksessie voor Reizen en Recreatie Praktijkbeoordelen.nl. locatie is Examenservices te Nieuwegein.

Aanmelden via [email protected]

8. Enquête beheerders
De geregistreerde beheerders van Examenwerk ontvangen een enquête met betrekking tot ervaringen en wensen Praktijkbeoordelen.nl. 


Doorgevoerde aanpassingen maart 2018.


1. Pop up meldingen
Er verschenen diverse pop up meldingen die vaak ook nog opgeslagen moesten worden. Daar waar dit niet relevant is komt het niet meer voor. De pop up melding komt onderaan in het scherm te staan.

Registreren Student, Praktijkopleider en Docent zonder pop up, met een melding op het inlogscherm.

BPV-begeleider toevoegen groep zonder pop up.

BPV-begeleider goedkeuren student zonder pop up.

Werkplan opslaan zonder pop up.

Opslaan Periode zonder pop up, plus tonen geselecteerde student

2. Algemeen

Groepsnaam en groepscode toegevoegd aan het scherm Praktijkperiodes van een student.

Bij het opslaan van een omschrijving leerbedrijf verschijnt na het opslaan een melding bovenaan het invoerscherm.

Bij het toevoegen van een praktijkperiode staan de vinkjes van de werkprocessen standaard uit. Door middel van een klik op de kerntaak kunnen de onderliggende bijbehorende werkprocessen tegelijkertijd aangevinkt worden.

Het verslag van een student dient direct vanuit een groep te worden gedownload.

3. Ontwikkelingsgericht

Ontwikkelingsgerichte periodes worden direct na de einddatum automatisch gesloten (gearchiveerd).

Gearchiveerde ontwikkelingsgerichte periodes, door de praktijkopleider, blijven zichtbaar bij de student. Deze worden gescheiden worden van de actieve periodes door middel van een scheidingslijn.

4. Kwalificerend

BPV-begeleider ziet bij het opslaan van een kwalificerende periode de melding ‘De kwalificerende periode is opgeslagen’, boven aan het invoerscherm.

De tekst van de knop Praktijkperiode toevoegen is gewijzigd in Kwalificerende periode toevoegen.

De datum van het werkplan moet binnen de examenperiode vallen.

Eindbeoordelaars kunnen de eindbeoordeling met een druk op de knop openen.


Doorgevoerde aanpassingen januari 2018.

1. Minder pop ups 

In veel situaties werd een pop up getoond die een actie bevestigde. De gebruiker moest dan extra op sluiten klikken om de pop up te sluiten. Dit was een extra handeling. In de volgende situaties is dit niet meer van toepassing: 

Registreren student, praktijkopleider en docent zonder popup, met een melding op het inlogscherm.

BPV-begeleider toevoegen groep zonder popup.

BPV-begeleider goedkeuren student zonder popup.

BPV-begeleider ziet bij het opslaan van een kwalificerende periode de melding‘ De kwalificerende periode is opgeslagen’, boven aan het invoerscherm.

Bij het opslaan van een omschrijving leerbedrijf verschijnt na het opslaan een melding bovenaan het invoerscherm.

Opslaan werkplan opslaan zonder popup.

Opslaan periode zonder popup, plus tonen van geselecteerde student.

2. Selecteren werkprocessen 

Gebruikers willen de mogelijkheid hebben om snel een kerntaak of werkproces(sen) te kunnen selecteren op basis van eigen behoefte.

Wijziging: Bij het toevoegen van een praktijkperiode staan de vinkjes van de werkprocessen standaard uit. Door middel van een klik op de kerntaak kunnen de onderliggende bijbehorende werk processen tegelijkertijd aangevinkt worden.

3. Overig 

Groepsnaam en groepscode toegevoegd aan het scherm Praktijkperiodes van een student. De tekst van de knop Praktijkperiode toevoegen in de kwalificerende omgeving is gewijzigd in Kwalificerende periode toevoegen. Knop afsluiten in de omgeving “leerbedrijf” is gewijzigd in archiveren.


Doorgevoerde aanpassingen september 2017

Bij inloggen student en praktijkopleider Hier is het stappenplan registreren toegevoegd.
In de omgeving van een rol De stappenplannen voor alle rollen zijn geactualiseerd en in overeenstemming met alle laats doorgevoerde wijzigingen.
Oranje buttons Daar waar van toepassing zijn ook hier documenten geactualiseerd.
Wakker en instructie beoordelaar De Duitse, Engels, Franse en Spaanse versies zijn beschikbaar.
Oranje buttons Aangepast, toegevoegd of verwijderd afhankelijk van de omgeving.
Cohort 2017 De criteria voor cohort 2017 zijn ingelezen. Doorgevoerde aanpassingen april 2017.

De recente update die heeft plaatsgevonden betreft een archieffunctie en een uitbreiding van de functionaliteit van de beheerder. Ook in het eerste kwartaal hebben er wijzigingen plaatsgevonden. Hieronder vindt u meer uitleg over de aanpassingen.

Beheer- en archieffunctie

De beheerder van school kan vanuit zijn rol: 

accountgegevens van studenten, docenten en praktijkopleiders wijzigen.

groepen aanpassen, zodat verkeerd aangemaakte groepen gecorrigeerd kunnen worden.

foutief aangemaakte groepen verwijderen, zodat deze niet in het systeem blijven staan.

studenten van groep verplaatsen door studenten te koppelen aan een andere bpv-begeleider.

verkeerd aangemaakte periodes verwijderen, zodat deze niet in het systeem blijven staan (zolang de student nog niets definitief heeft vastgelegd).

De bpv-begeleider kan vanuit zijn rol: 

groepen die niet meer actief zijn verplaatsen naar een archief, zodat het startscherm overzichtelijk blijft.

Praktijkopleiders / bpv-beoordelaars kunnen vanuit hun rol: 

studenten die niet meer stage lopen of van wie een ontwikkelingsgerichte praktijkperiode is afgerond verplaatsen naar een archief, zodat het startscherm overzichtelijk blijft.

Praktijkbeoordelaars / schoolbeoordelaars kunnen vanuit hun rol:

afgeronde examens inzien in een apart overzicht, zodat het startscherm overzichtelijk blijft.

BPV-2

Op dit moment is bij drie scholen de migratie succesvol uitgevoerd.

Aanpassingen Praktijkbeoordelen.nl 1ste kwartaal

Algemene aanpassingen

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd: 

Eigen kleuren voor student, leerbedrijf en school.

De school kan geselecteerd worden als praktijklocatie.

De school kan een praktijkperiode klaarzetten voor een hele groep.

Essentiele criteria zijn zichtbaar.

Hokjes bij beoordelingscriteria zijn niet zichtbaar, alleen bij een onvoldoende.

Versiebeheer i.v.m. met mogelijke wijzigingen bij een cohort.

Kwalificerende omgeving

Met de aanpassing van de wijze van beoordeling vanaf cohort 2016 is de kwalificerende omgeving ook klaargemaakt om te beoordelen met de beoordelingsmix: observatie, bewijs en mondeling. Het is ook mogelijk om het eindoordeel om te zetten naar een eindcijfer.

Kwalificeren met Praktijkbeoordelen.nl

Binnen Praktijkbeoordelen.nl zijn verschillende versies beschikbaar van kwalificerende omgevingen die horen bij bepaalde cohorten. Hierbij een overzicht wat voor wie beschikbaar is.

Het vraagt namelijk enige aandacht om de juiste keuzes te maken bij het klaarzetten van een examen. Het is van belang om bij de selectie van het aanmaken van een groep het juiste cohort te kiezen. Ook voor vervolgexamens is het van belang om bij hetzelfde cohort te blijven voor het klaarzetten van examens.

Cohort 2014 en eerder
Als je bij het aanmaken van een groep kiest voor dit cohort dan komen de examens beschikbaar voor de dossiers met de 90-nummers. De beoordeling kent een onvoldoende, voldoende of goed score.

Cohort 2015
Kies je hiervoor bij het aanmaken van een groep dan komen de dossiers met de 90-nummers en met de 25-nummers beschikbaar. De beoordeling kent een onvoldoende, voldoende of goed score.

Vanaf cohort 2016
Kies je hiervoor bij het aanmaken van een groep dan komen alleen de dossiers met de 25-nummers beschikbaar. De beoordeling kent een 0 score voor een onvoldoende, een 1 score voldoende of een 2 score voor een goed score. Tevens is (indien van toepassing) ook de beoordelingsmix beschikbaar voor de beoordelingsnorm observatie, bewijs en/of mondeling. Bij het verslag wordt de behaalde score omgezet in een onvoldoende, voldoende of goed. Dit wordt ook direct omgezet in een cijfer.

Aandachtspunten vanaf cohort 2016

Wil je gaan werken met cohort vanaf 2016 dan moet je rekening houden met het volgende: 

Een groep of meerdere kandidaten voor een examen klaar zetten kan de BPV-begeleider in één keer doen voor de kwalificerende periode. Het werkplan moet wel per student door de BPV-begeleider of student ingevuld worden.

Er kunnen maximaal twee beoordelaars geselecteerd worden voor de mogelijke beoordelingsvormen. Daarbij gaan we uit van de volgende aanname: Als er twee beoordelaars zijn dan is beoordelaar 1 meestal uit de praktijk en beoordelaar 2 meestal van school. Natuurlijk zijn daarvoor andere varianten mogelijk. Er wordt afgesproken welke beoordelaar het uiteindelijke eindoordeel (na overleg) vastlegt.

 

Beoordelingsmix Beoordelaar
Observatie Beoordelaar 1
-geeft een oordeel over observatie
Beoordelaar 2
-geeft een oordeel over observatie
-komt samen met beoordelaar 1 tot een eindoordeel
-slaat het eindoordeel op
Bewijs Beoordelaar 2
-geeft oordeel over bewijs
-kan dit bespreken met beoordelaar 1
-beoordelaar 2 legt het eindoordeel vast
We nemen aan dat het om dezelfde beoordelaars gaat. Mochten het andere beoordelaars zijn dan ingezet bij observatie en/of mondeling dan dit in het examenverslag registreren bij notities op hoofdlijnen.
Mondeling We gaan uit van twee beoordelaars
-Beoordelaar 1 meestal praktijk
-Beoordelaar 2 meestal school
We nemen aan dat het om dezelfde beoordelaars gaat. Mochten het andere beoordelaars zijn dan ingezet bij observatie en/of bewijs dan dit in het examenverslag registreren bij notities op hoofdlijnen.


Voor aanvang van het examen kan de kandidaat het bewijsmateriaal klaar zetten of controleren. Tijdens of na het examen kan bewijsmateriaal via de beoordelaar in overleg worden toegevoegd bij een kandidaat. Deze stuurt dit per e-mail naar de beoordelaar. Deze voegt het dan voor het definitief vastleggen van het examen toe.

We hebben ervoor gekozen om de omgeving met deze aanvullingen beschikbaar te stellen. We gaan aan de slag om dit voor een volgende versie nog verder te optimaliseren. Voor nu is het met deze aanvullende werkwijze goed bruikbaar om een examen af te nemen.